Kentaur Nessus v domech

Velikost textu: A A A

Kentaur Nessus v domech

Ilustrační foto
  • autor: Pavla Aligová
  • sdílet na

Nessus symbolizuje temný, radikální bod v charakteru člověka, bod, který by každý z nás raději obešel, zapřel, vytlačil z vědomí vlastní existence. Kentaur Nessus ztělesňuje díky nepravidelné oběžné dráze mezi Jupiterem (právo a spravedlnost) a Plutem (moc, manipulace, sexualita, smrt) téma těchto dvou nebeských těles v životě člověka.

Jednou z nepřehlednutelných charakteristik Nessa je zmobilizování všech sil před jeho definitivním skonáním. Nessus neakceptuje svoji prohru a snaží se zmanipulovat (vlastnost Pluta) poslední momenty vlastního života ve svůj prospěch v podobě pomsty Heraklovi. Znásilněna Dejanira, novomanželka Herakla uvěří naléhání Nessa. Zrealizuje jeho návod-rituál na věrnost Herakla, čímž následně způsobí smrt svého novomanžela. Nessus se tedy mohl pomstít protivníkovi-Heraklovi i po své vlastní smrti. Tématem kentaura je tedy pomsta, vlastní lstí zvrhnou běh událostí ve svůj prospěch, přemluvení druhé osoby k závažnému činu s následky úmrtí, násilí, nenávist, hořkost porážky. V konečném efektu se v naší, lidské přítomnosti průběžně odvíjí události, za kterými se mohou skrývat pohnutky - pomsty zemřelých a zároveň i naše bezohledná, lstivá cesta k vytyčenému cíli. Nepromyšleným jednáním zasáhneme protějšek smrtelnou ránou přímo do srdce.

Nechte si zpracovat osobní horoskop od astrologa

ZOBRAZIT

Při pozitivním – tranzitním postavení je možné provádět rituály lásky k zachování věrnosti partnera - s použitím vlastní krve (viz mytologický příběh). Mystéria krve.

Nessus v domech

1.dům – princip Marse

Všeobecný pocit jistoty pojící se z vodními toky – řekami, mořem, tekutinami se může obrátit v těžkou zkoušku. Nedbalé jednání a na něj navazující skutky se sečítají a budou mít patřičné následky, proto je nezbytné zvážit pohnutku, která vede k činu. Odvaha by měla vyvažovat tendence k rizikovému jednání a záliba v rychlosti (Mars) by měla být ve spojení s opatrnou bdělostí. Výchozí pohnutka osobního prospěchu se dříve či později prolíná s pocitem nespokojenosti a v případech překračování zákona jednotlivce doběhne i přiměřené potrestání. Osud či zákon se nedají obejít.

2.dům – princip Venuše

Díky utrpení prožitého ve spojení s pocitem jistoty, materiálních i finančních záležitostí se člověk dostává do stavu přehnaných obav být o ně připraven. Doslova ztuhne ve svém přesvědčení a mnohem později se mu otevře informace o lpění na iluzorních představách a pohnutkách. Loajalita a věrnost je mu vlastní a je s nimi konfrontován - zkoušen po celý život. Proto není lehké znovu získat ztracenou důvěru, pokud jsou (z)klamáni. Možná je to však opětovný začátek přehodnocení vlastních pohnutek týkajících se rizika a zodpovědnosti, které byly v minulosti zlehčeny a obcházeny. V přehodnocení vlastních pohnutek, tendenci k nedbalosti, se skrývá skutečná ochrana před nepředvídanými událostmi. Nelze si přivlastnit co mi bylo svěřeno, ale nepatří mi.

3.dům-princip Merkura

Opětovná konfrontace s předstíráním, přemlouváním a jinými, komunikačními technikami, kterých si však dotyčný není vědom. Nedostatky v komunikaci, nedbalá informovanost, zadržování informací, přehnaná opatrnost v předávání informací. Obezřetná komunikace z důvodu – následků vlastní nedbalosti, kterou jsme způsobili v minulosti, prolínající se do přítomnosti a rozpínající se i do budoucnosti. Tendence k rychlé, nedomyšlené komunikaci vedoucí k úplnému přerušení kontaktu s protějškem, který byl terčem nepromyšleného vyjádření. Při postavení Nessa ve 3.domě nebo ve spojení s Merkurem je nutná komunikační bdělost a míra zvědavosti zabývat se tématem, zvažovat příčiny a následky vyřčeného. Tímto je možno předejít blokádám v komunikaci či následkům nezodpovědně vyřčených mínění, rozsudků i předsudků zůstavajících i  nadále v informačních polích příštích generací (rodinné - morfogenetické pole). Pro mne osobně představuje morfogenické pole svědomí rodinného systému. Obsahuje všechny úspěchy i křivdy, které se táhnou generacemi a přispívají ke kvalitě existence-funkci rodinného systému, na který jsou napojeni všichni jeho členové bez rozdílu.

Je doporučená opatrnost v komunikaci, svěřování se druhé osobě. Je lepší si nechat informace pro sebe, což zabraňuje vmanevrování vlastní osoby do nepříjemných situací. Nedodržení rychlosti při jízdě, pohybu na vodě, ledu i ve vzduchu zapřičiňuje nehody s dalekosáhlými následky.

4.dům-princip Luny

Nezodpovědné zacházení a nedbalost v citové oblasti, otázce senzibility, pocitu lunárně-emocionálních jistot a zabezpečení. Vyžadování věrnosti, přemlouvání k loajalitě, což vede až do stádia nezdravých vztahů založených na výhradně slepé, manipulativní poslušnosti s výhledem na vlastní prospěch.V touze po dosažení osobního prospěchu je možné způsobit i smrt rodinného příslušníka. Nessus byl zasažen otráveným šípem Herakla přímo do srdce. V řeči symbolů je možné přeložit tragickou událost z mytologie jako hořkost srdce, otrávená srdce předků z důvodu podvodného jednání blízkých příbuzných, nejčastěji partnera. Obrazně řečeno se s krví spojuje šlechtický či jiný původ i rodinné tradice.

Nessus ve 4.domě a ve spojení s Lunou naznačuje nebezpečí lehkovážného jednání, jehož následky budou rozeznány a pochopeny mnohem později, čímž mohou být přeneseny (následky) i do příštích generací. Možnost přemlouvání, lstivost ze strany příbuzných. Podněty jednání v momentě působení nebývají odhaleny a zdají se být prospěšné pro rodinný systém. Časem se mohou proměnit v katastrofický scénář. Je nutné být pozorným a zkoumat pohnutky, zvyky, tradice příbuzných a spolubydlících. Nebezpečí může postihnout i domací zvířata, užitkový dobytek, studny, potoky, moře a tekutiny všeobecně.

5.dům-princip Slunce

Cestu ega a vlastní důležitosti filtruje schopnost prozření rizik vyplývajících z nepromyšlených akcí směrem k osobnímu profitu.

Obezřetnost je důležitá ve spojení s dětmi a jejich ochranou před nebezpečím z vody a tekutin.Cesta vykoupení od zahořklých srdcí předků k solárnímu, kreativnímu vědomí zbaveného podvodných manévrů vůči bližním.

Do 5.domu je možno přiřadit i zlomená srdce systému (Slunce – srdce), která jsou symbolem nenaplněné lásky. V pátém domě Slunce se skrývá láska otce k dítěti. Zde je srdce dítěte zasaženo otráveným šípem otce. Srdce dítěte si vytvořilo ochranný pancíř proti zranění, zasažení, násilí a zneužití ze strany otce i praotců rodinného systému.

6.dům-princip Chirona (zařazen ke znamení Panny)

Tendence k perfekcionismu a jistotám s ním spojených vede ke snažení tyto kontrolní systémy vědomě vypínat, jelikož přehnaná opatrnost vede ke zbytečným chybám a přehmatům v kontrolním systému vlastní osoby. Hrozí zde nebezbečí přehnané sebekontroly, která velmi omezí svobodné a přirození chování. Přílišná sebekontrola může být stejně škodlivá jako lehkovážná neopatrnost.

S tímto postavením Nessa je na místě zvážit pohnutku, která nás vedla k činu, jelikož následky se budou promítat do každodenního života. Původ chybného jednání se většinou skrývá v komunikaci. Držet se zpátky ve vyjádření myšlenkových pochodů má své výhody a chrání před nedorozuměním. Na druhé straně však může způsobit závažné situace založené na nedostatku informací nutných v pracovním procesu, v medicíně (lékařská diagnóza) a pod.

Je nutné počítat ze ztrátou důvěry a poznáním-rozvíjením vyvážené komunikace vedoucí k oboustranné ochraně.

7.dům-princip Venuše

Zde dochází k častým otřesům vzájemné důvěry. Následkem je oslabená důvěra v protějšek i okolí, člověk má tendenci stát se samotářem. Jedním z doporučení je se zamýšlet nad pohnutkami protějšku, což má za následek pochopení jeho chování a odlehčení celé situace. Na povrch se dostává téma nevěry a loajality, které však dřímá po dlouhou dobu v zákulisí vztahu a zasáhne zcela neočekávaně přímo do srdce, které ochrne zásahem z bolestí a šoku uvědomění- ztráty milované osoby. Co dokáže váš partner dokážete však i vy. Proto je nutné být obezřetným, avšak nikoliv podezřívavým či dokonce manipulovat s partnerem nebo okolím. Někdy máte pocit, že vás osud trestá mnohem častěji než ostatní.

Dalším aspektem je pozitivní vztah k vodě, nutnost být obezřelým a nepodstupovat riziko, které se nevyplácí.

8.dům-princip Pluto

Osobnost vyzařující zvláštní, tajuplnou sílu, která je jí dána rovněž k dispozici. Je nutné si tuto schopnost uvědomit a nezneužívat ji k vlastnímu prospěchu a manipulaci, jelikož může následovat odplata v podobě osudové rány. Zde se pojí téma moci, žárlivosti, pomsty, lsti, zápletky, zrady v manželství, symbolické i doslovné únosy a přemlouvání k netradičním, sexuálním praktikám. Dotyčný s Nessem v osmém domě může být spouštěčem nezvratných situací, na kterých se aktivně podílí nebo být jejich pasívní součástí.

9.dům-princip Jupitera

Cosi vás spojuje s mořem, vodními toky nebo vodou všeobecně, možná máte srdce mořeplavce nebo reálně ovlivňujete správu vodních zařízení.

Princip Jupitera a Nessa zabarvuje vědomí práva a spravedlnosti pojící se s dávno zapomenutými skutky, které začínají nést plody teprve po promlčené lhůtě. Překvapivá konfrontace a tlak na odčinění minulých provinění se stává překvapivě aktuální a přivádí mnohé do rozpačitého postoje. Spravedlnost však nezná pojem času a dřímá i po dobu neurčitou. Právo a spravedlnost se nedá obcházet.

Přehnaný optimus a neopatrnost je třeba držet v mezích reálných možností a není radno se pouštět do zbytečného rizika, které může mít i smrtelné následky a energicky ovlivnit i příští generace.

10.dům-princip Saturna

Nedbalost je tichá a nenápadná společnice, která jen zlehka našlapuje po boku nedbalého člověka. Následky nedbalosti se mohou proměnit v životní katastrofy širokého měřítka. Reálná možnost setrvávání v dlouhodobé situaci, která se stává rutinou a ukolebává k příjemné letargii bez vzruchů a překvapení. Vlastním chybám či pochybení nebylo dopřáno konstruktivního náhledu, možná pozornosti vůbec.Do hry však vstoupí událost nebo zpráva, která přehodí dosavadní styl zaběhnutého života do zcela jiných kolejí a minulost začne doběhávat přitomnost. Dává jasné kontury věcem promeškaným, lehkovážně přehlíženým, zastrčených ve vědomí. Kostlivci začnou pomalu vykukovat ze skříně a rozhlížet se po jejich energetickém tvůrci. Zdánlivý pocit bezpečí i jistoty zabezpečení se stane motorem k neustálému strachu o ně přijít a spouští vzorce chování zabezpečit se v každém ohledu a za každé situace. Nastupuje maratón strachu s názvem: Zabezpečení a Jistoty. Východiskem je nezaměňovat trpělivost, důslednost, koncentraci a vytrvalost za zdánlivě pohodlné a přínosné kompromisy, které se mohou po létech proměnit v nepohodlnou noční můru. Je potřeba neustále zvažovat pohnutku, která vede k činu a zhodnotit možné následky pokud by pohnutka nebyla v souladu prospěchem všech zůčastněných. Nessus se těšil vážnosti okolí a do jeho rukou byly doslova svěřovány lidské životy. Byl symbolickým převozníkem z jednoho břehu řeky na druhý. Symbolizuje přerod vědomí, pohled na celek, sílu důvěry a pohnutky srdce.

11.dům-princip Urana

Zábava, volnost, výzkum na poli nových poznatků mohou ukrývat svá nebezpečí, jelikož jejich následky a působení ještě nejsou známy. Je nutno mít na zřeteli hlavně následky ještě neprozkoumaných oblastí, které mohou být natolik překvapivé, že se budou vymykat schopnosti racionálního zpracování – kapacitě pozemského myšlení člověka. Za odvahou člověka být objevovatelem se však často skrývá možnost čelit následkům objevů a jejich působení. Je nutné nezaměňovat odvážného a zvídavého ducha za lehkovážnost, která se nevyplácí.

Téma důvěřuj, ale prověřuj se určitě vyplatí. Ochrání jedince před zbytečným zklamáním v kruhu přátel i okolí, přestože občas zavání rolí samotáře. Zdravý odstup od lidí i názoru ostatních prospívá osobní originalitě a schopnosti jít vlastní cestou. Do jaké míry je člověk schopen zachovat věrnost a loajalitu věci, myšlence, projektu a v neposlední řadě i příteli?

Odrazit se od Země, zda mentálně či doslovně v letadle nebo raketě je nepodstatné. Odvážný duch objevovat neobjevené, zkoumat neprozkoumané se musí snoubit se zodpovědností opětného, bezpečného přistání a tedy rovněž zodpovědnosti za zúčastněné. Pilot na palubě letadla je schopen umožnit desítkám lidí přechod do jiné reality bytí v podobě nezapomenutelné dovolené. Nezodpovědným jednáním je rovněž schopen převést na druhý břeh (stejně jako Nessus) spoustu lidí, po kterých zůstanou pouze truchlící pozůstalí.

Mytologický příběh se denně opakuje v životě každého z nás.

12.dům-princip Neptuna

Jste v pravém smyslu slova převozníkem lidských duší na jinou úroveň vědomí. Rádi se zdržujete u vody řek i oceánů. Voda vám dává pocit jistoty a rovnováhy, jste velmi úzce emocionálně spojení.

Není radno se bezhlavě vrhat do vln nebo se i nerozvážně chovat na palubě člunu nebo lodi. Při potápění je třeba pravidelně kontrolovat dýchací přístroje a nepouštět se do rizika v neprobádaných oblastech. Při aspektaci Nessa s jinými planetami v horoskopu je třeba brát v úvahu riziko, které spojení, charakteristika přináší. Je na místě být obezřetným a chránit se před možným „mlžením“ a nejasnostmi, které spojení Nessa s 12.domem přináší. Je třeba prozkoumat pohnutky, ze kterých vycházíme, možná chceme mlžit pro vlastní prospěch nebo budeme obětí neupřímné pohnutky druhého.


Autorku článku můžete najít na webu http://astrogaia.webnode.cz

UPOZORNĚNÍ

Doporučení, rady a návody pro léčbu, léčebné kůry a jiné postupy a informace zveřejněné na stránkách zahady-zdravi.cz nenahrazují lékařské vyšetření a mají pouze informativní charakter. Jakékoliv užití a použití těchto doporučení se děje na vlastní odpovědnost návštěvníka těchto stránek. Tyto postupy a informace byste měli konzultovat se svým ošetřujícím lékařem nebo dalšími odborníky z předmětného oboru.


Autor/zdroj fotografie: Pavel Hanzal

Můžete si také přečíst

Astrologie
Astrologické signatury

Beran Vládce: Mars (druhý vládce Pluto) Živel: oheň Barva: červená Den: úterý Číslice: 7 Tón: C Drahé kameny: ametyst,…

Astrologie
Léčebné postupy (nejen) pro znamení Berana

Cílem nového seriálu článků je vnést do obecného povědomí možnosti, které přinášejí různé alternativní postupy při některých…

Astrologie
Rok 2012 - konec světa?

O tom, že bychom se měli za 2 roky dočkat konce světa, se dozvíme z nejrůznějších stran. Určitě jste mnozí z vás…

Astrologie
Hubnutí s astrologií

Ne všichni jsou spokojeni se svojí postavou. Měl bych se opravit – drtivá většina z nás není spokojená s tím, jak…

Astrologie
Životní cykly aneb Pluto v Kozorohu

Saturn, vládce znamení Kozoroha je ukazatelem životních zkoušek a zrání, signifikátorem pozemského času i stáří. Se vstupem…

Astrologie
Výklad planety Země

Neznám zcela přesně důvod, proč a kdy se ve mně probudila myšlenka na výklad planety Země. Možná velmi blízký, osobní vztah…

Ostatní
Záznam rozhovoru s Vítem Kuntošem o roce 2012

Vystoupení astrologa Víta Kuntoše v esoterickém pořadu Hanky Bubancové >Mezi nebem a zemí< na rádiu Nira. Pokud vás…

Astrologie
Celebrity: Iveta Bartošová

Tento druh článků bude od podzimu přístupný pouze pro uživatele, kteří zaplatí čtenářský poplatek. Přístup, registrace i…

Astrologie
Celebrity: Leoš Mareš

Tento druh článků bude od podzimu přístupný pouze pro uživatele, kteří zaplatí čtenářský poplatek. Přístup, registrace i…

 
Vítejte Esoterika Duchovní svět Záhady Zdravý život Volný čas Věštírna Redakce
RSS | Reklama | Podmínky | Kontakt NAHORU ↑

ZOBRAZIT MOBILNÍ VERZI ZOBRAZIT KLASICKY