Achnaton a Nefertiti: po stopách faraonů Slunce – 4.část: Nefertiti faraonem spoluvládcem

Velikost textu: A A A

Achnaton a Nefertiti: po stopách faraonů Slunce – 4.část: Nefertiti faraonem spoluvládcem

Ilustrační foto
  • autor: Miloš Matula
  • sdílet na

Koncem vlády Amenhotepa III., Achnatonova otce, byl kult mnoha bohů i kult zbožštělého panovníka stále více solarizován. Například v hymnech z konce jeho vlády je Aton, sluneční bůh, zřetelně vyzdvihován na úkor ostatních bohů. Aton je nejvyšším bohem, který je sám, daleko na obloze, zatímco ostatní božstva jsou součástí jeho stvoření spolu s lidmi a zvířaty. Každý faraon byl podle odvěkých zákonů považován za syna slunečního boha Rea. Ani Achnaton tento příbuzenský vztah nepopírá, připojuje však k němu ještě dodatek, který znamenal, že král byl také Atonovým synem, zrozeným ze samotného Atona.
Každý egyptský král byl zároveň vládce, velekněz, mudrc i nejvyšší zasvěcenec všech mysterií. To vyžadovalo silnou osobnost. A faraon 18. dynastie Achnaton (1352 – 1336 př.Kr.) takovou osobností byl.

Nefertiti mizí v 12. roce Achnatonovy vlády
Ve dvanáctém roce Achnatonovy vlády mizí Nefertiti z veřejného života. Velkou královskou manželkou se stává princezna Meritaton, dcera Achnatona a Nefertiti. Co se vlastně stalo? Někteří egyptologové mají změnu na postu velké královské manželky za důkaz, že byla Nefertiti v tomto období zapuzena a dožívala v ústraní Severního paláce v Achetatonu. Mnoho památek však svědčí o opaku. Jako příklad je zde možné citovat názor britského egyptologa Nicholase Reevese: „Tato údajná Nefertitina potupa je dnes považována za další z velkých omylů amarnské historiografie. Jak odhaluje pečlivé zkoumání nápisů, královna, která upadla v nemilost, vůbec nebyla velká královská manželka, ale Kija, Achnatonova ´druhá´ žena. A se zmizením soupeřky začal Nefertitin vliv u dvora stoupat…“ Že Nefertitina moc u dvora sílila, o tom je přesvědčen i James Allen, kurátor egyptského umění v Metropolitním muzeu v New Yorku: „Královnou byla hned od začátku, během Achnatonovy vlády přebírala více a více faraonských pravomocí. Její moc sílila. Na mnohých výjevech ji vidíme se stejnou pokrývkou hlavy, jakou mohli nosit jen faraoni. Vidíme ji vykonávat činnosti příslušející výhradně faraonům. Všechno za jejího panování. To přesvědčivě dokazuje, že v politickém životě Amarny měla významné postavení.“
Dnes tedy stále více egyptologů zastává názor, že Nefertiti nezmizela v důsledku smrti nebo nemilosti, ale kvůli změně jména, což bylo bezprostředním výsledkem jejího vylepšeného postavení. Jako první vyslovil tuto hypotézu v roce 1912 francouzský egyptolog Henri Gauthier. Nefertiti opravdu mizí jako velká královská manželka, kterou v této titulární roli nahradila princezna Meritaton. Avšak skutečným důvodem, proč se tak stalo, bylo Nefertitino „povýšení“. Stává se totiž faraonem koregentem, Achnatonovým spoluvládcem. S novým titulem přijala Nefertiti i královskou titulaturu v kartuši s novým trůnním jménem a jménem, které zahrnovalo přídomek, jenž jí byl propůjčen již v dřívějších letech Achnatonovy vlády: Anchcheprure Nefer – Neferu - Aton.
Profesor egyptologie z Univerzity v Kodani John R. Harris přezkoumal v roce 1973 Gauthierovy důkazy a nezávisle dospěl ke shodě s Gauthierovým původním pozoruhodným závěrem: „Nefertiti zmizela, nyní už víme, že to nebyla ani smrt, ani potupný odchod z paláce. Nefertiti zmizela a najednou se objevila jako osoba se stejnými vlastnostmi, ale už jako spoluvládce.“

Kvalitní MED přímo od včelaře si můžete koupit a převzít v Praze

ZOBRAZIT

Nefertiti faraonem spoluvládcem
Je tedy možné, na základě již zminěných hypotéz, předpokládat, že Nefertiti byla více než jen královna a že snad i sama vládla? Zahi Hawass je o tom přesvědčen: „Nefertiti má kolem sebe jakousi auru. Myslím, že byla nejmocnější ženou v Egyptě, protože se objevila v situaci související jen s faraony, a to při zahánění nepřítele - vždycky to souviselo s faraonem, ne s královnou.“
Na kamenném oblouku uloženém v Museum of Fine Arts v Bostonu je totiž zaznamenána jedna velmi překvapující scéna: Nefertiti s korunou na hlavě chytá na královském člunu nepřítele za vlasy a zabíjí jej kyjem. Tímto gestem Nefertiti symbolizuje vítězství řádu nad chaosem. Avšak toto gesto, které je na uvedeném bloku z Atonova chrámu v Karnaku, bývalo vyhrazeno pouze králům. Co nám je tedy tímto Nefertitiným gestem naznačováno? James Allen v tom má jasno: „Určitě víme, že Achnaton měl spoluvládce. S určitostí víme i to, že se jmenoval Nefer – Neferu – Aton. Stejné jméno používala i Nefertiti. To a řada dalších důkazů jednoznačně svědčí o tom, že koncem Achnatonovy vlády byla Nefertiti povýšena z královny na spoluvládce.“
Pozoruhodným privilegiem bylo rovněž to, že královna mohla jezdit svým vlastním vozem vybaveným lukem a šípy, což opět příslušelo pouze králi. Je tu i další důkaz: na malé votivní vápencové stéle vojáka jménem Pase se setkáváme se zobrazením dvou králů v láskyplné póze: jeden z nich má paži ovinutou kolem druhého, který ho něžně hladí pod bradou. A právě tato scéna byla dlouho pro Percyho E. Newberryho a mnohé další odborníky považována za důkaz, že byl Achnaton homosexuál, ačkoliv kartuše neobsahovaly žádná jména.
Egyptolog John R. Harris publikoval v roce 1973 převratný článek. Po prostudování Paseovy stély zjistil, že obsahuje celkem sedm prázdných kartuší. Dva páry kartuší po stranách slunečního kotouče byly jasně určeny pro Atonovo jméno. Staršího a mladšího krále měl identifikovat blok tří prázdných kartuší. Mělo jít o Achnatona a záhadného Smenchkarea. Jenže právě podle Harrise dva králové vyžadují dva soubory dvou kartuší! Tři se mohly vztahovat pouze, nehledě ke dvěma královským korunám, ke králi a jeho královně. Že by onen záhadný Smenchkare byla právě sama Nefertiti? John Harris k tomu dodává: „Jak jsem nad tím reliéfem uvažoval a přemýšlel o něm, najednou jsem si uvědomil, že nepředstavuje dva muže, nýbrž muže a ženu. Muselo to být tak a já začal přemýšlet, co všechno se vlastně na sklonku amarnského období odehrálo? Uvažoval jsem, co se stalo s Nefertiti? A jak to souviselo s lidmi, kteří se objevili hned po jejím zmizení?“
Jedním z důkazů, že Achnatonovým spoluvládcem nebyl muž, ale žena, je série fajánsových prstenů. Tyto prsteny, které byly pravděpodobně připraveny ke korunovaci ve 12. roce vlády, jsou popsány trůnním jménem mladšího faraona Anchcheprure s ženskou koncovkou „t“ – tedy Anchetcheprure a doplněny přídomkem vyjadřujícím závislost na starším králi. Další malá zaoblená stéla z berlínského muzea znovu potvrzuje Harrisovu hypotézu, že druhým králem spoluvládcem nebyl nikdo jiný než Nefertiti, i když třeba pod jiným jménem. Jedná se sice o velmi skromnou a nedokončenou památku, přesto však pro egyptology nedocenitelnou. Zobrazuje před obětním stolem dvě postavy, které můžeme identifikovat jako Achnatona a Nefertiti, nad nimiž září Aton, sluneční kotouč. Opět jsou zde tři prázdné kartuše, ke kterým byla evidentně později vtlačena menší, čtvrtá. A tato zvláštní čtvrtá, dodatečná kartuše jasně demonstruje, že se změnil status královny, která se mezitím stala faraonem – koregentem staršího krále a manžela Achnatona. A mohlo to být právě pod jménem Anchcheprure Smenchkare.
O tom, že se Nefertiti stala faraonem koregentem, svědčí i velké množství samostatných soch a reliéfů. Nejznámější z nich je dnes uložena v berlínském muzeu, další nádherné portréty najdeme v Egyptském muzeu v Káhiře. Avšak obdobné portréty jiných velkých královských manželek, jako byly ty Nefertitiny, nebyly objeveny. Nefertiti musela být pochopitelně jako nový faraon prezentována i odpovídajícím množstvím zpodobnění jejího majestátu. Nesporným klíčem k přerodu Nefertiti z velké královské manželky ve faraona koregenta, Achnatonova spoluvládce a posléze faraona, je skutečnost, že Nefertiti během svého života několikrát změnila své jméno. Ještě než byla Nefertiti královnou, prodloužila si jméno na Neferneferuaton Nefertiti. Avšak Neferneferuaton Nefertiti zmizela přesně v okamžiku, kdy se objevila nová panovnice jménem Anchcheperure Neferneferuaton. Ani toto jméno si však dlouho neponechala a zakrátko ho opětovně změnila na Anchcheperure Smenchkare.
Na příkladech jsem uvedl, že výzkum Johna R. Harrise, ale i Julie Samsonové a dalších odborníků ukázal správnost této hypotézy. Když se totiž vynořily tyto i další podobné příklady, nebylo již žádných dalších pochyb. 18. dynastie zrodila „druhou Hatšepsut“ – královnu Nefertiti coby faraona.
Text a foto: Miloš Matula
(Ukázka z knihy Miloše Matuly „Achnaton a Nefertiti, faraoni Slunce“)

Miloš Matula
absolvoval FAMU, je spisovatelem, duchovním učitelem, terapeutem i autorem v časopisu Meduňka. Dlouhá léta se zabývá alternativní medicínou a meditací, kterou rovněž učí na svých seminářích v ČR i v zahraničí. Od útlého věku se zajímá o starověký Egypt a tento koníček vyústil ve více než dvacetileté studium "amarnského období" v Egyptě – tedy doby vlády faraona Achnatona a jeho manželky Nefertiti.

Miloš Matula pořádá Velkou meditační cestu po Egyptě na místa, kam se s cestovními kancelářemi nepodíváte:
 "Velká meditační cesta do Egypta, kterou povedu na podzim vlastně kopíruje moji knihu „Achnaton a Nefertiti, faraoni Slunce“. Pojedeme do míst, kam cestovní kanceláře nejezdí. Kromě Achnatonova města Achetatonu (dnešní Tell el-Amarna) navštívíme chrámu v Abydosu a Dendeře, navštívíme i chrám na Nilu v Esně, který turisté míjejí - také zde zastavuje jen jediný parník během stovek plaveb týdně. Ale navštívíme i chrám Kalábša na Asuánu i pyramidy v Dašúru či Abusíru, ruiny paláce Malkata či Ramesseum. Kromě těchto výjimečných destinací nemůžeme minout turisticky atraktivní lokality Káhiru a Gízu, Sakkáru, Luxor s chrámy Karnak a Luxor, Údolí králů i královen, plavbu po Nilu s návštěvou chrámů Edfu či Kom Ombo, Asuán a chrámy Abú Simbel. A nikdo by si neměl nechat ujít alespoň krátký odpočinek u vod Rudého moře. Velice atraktivní bude pro účastníky dvouhodinová privátní meditace ve Velké (Chufu/Cheopsově) pyramidě v Gíze." Více informací naleznete na www.milosmatula.cz 

UPOZORNĚNÍ

Doporučení, rady a návody pro léčbu, léčebné kůry a jiné postupy a informace zveřejněné na stránkách zahady-zdravi.cz nenahrazují lékařské vyšetření a mají pouze informativní charakter. Jakékoliv užití a použití těchto doporučení se děje na vlastní odpovědnost návštěvníka těchto stránek. Tyto postupy a informace byste měli konzultovat se svým ošetřujícím lékařem nebo dalšími odborníky z předmětného oboru.


Autor/zdroj fotografie: Pavel Hanzal
Článek patří do seriálu Záhadný Egypt
  1. Achnaton a Nefertiti: po stopách faraonů Slunce – 1.část: Prorok
  2. Achnaton a Nefertiti: po stopách faraonů Slunce – 2.část: Aton
  3. Achnaton a Nefertiti: po stopách faraonů Slunce – 3.část: Nefertiti
  4. Achnaton a Nefertiti: po stopách faraonů Slunce – 4.část: Nefertiti faraonem spoluvládcem právě čtete
  5. Achnaton a Nefertiti: po stopách faraonů Slunce – 5.část: Mladý Tutanchaton
  6. Achnaton a Nefertiti: po stopách faraonů Slunce – 6.část: Cesta do Achetatonu
  7. Achnaton a Nefertiti: po stopách faraonů Slunce – 7.část: Městem Atonova zářivého

Štítky: historie, starověký egypt

Můžete si také přečíst

Ostatní
Po stopách hraběte Drakuly

Jeli jsme ustavičně do kopce, jen chvílemi jsme sjížděli prudce dolů, ale v podstatě jsme neustále stoupali. Pojednou jsem…

Ostatní
Po stopách hraběte Drákuly II. část

Nebýt velké cedule BISTRITA, ani bych nevěřil, že město, do něhož jsme vjeli, je ona románová Bistrice, poslední výspa civilizace…

Ostatní
Pyramidy jako elektrické schéma?

Pokud necháte nahlédnout do plánů Údolního chrámu Sfingy, Zádušního chrámu Chafronovy pyramidy, Zádušního chrámu Mankeaurovy…

Ostatní
Tajemství reptiliánů

Alternativní historik David Icke přišel s teorií, že náš svět je ovládán plazy mimozemského původu, kteří jsou schopní měnit…

Ostatní
Tip na vánoční dárek - Tajemství pražského Golema - ukázka 1

Ivan Mackerle je nejznámější český záhadolog, kterého naši čtenáři znají. Náš portál přinesl velký a velice zajímavý rozhovor…

Ostatní
Tip na vánoční dárek - Tajemství pražského Golema - ukázka 2

Ivan Mackerle je nejznámější český záhadolog, kterého naši čtenáři znají. Náš portál přinesl velký a velice zajímavý rozhovor…

Ostatní
Pohled na sny v historii – Starověk

Všechny starověké civilizace bez rozdílu a známá domorodá náboženství přikládala zvláštní význam snům. Existovaly speciální…

Ostatní
Pohled na sny v historii – Středověk

Prorok Mohamed věřil, že sny představují rozhovory mezi Bohem a lidmi. Jiný arabský spisovatel al Masádí soudil spíše, že…

Ostatní
Co vědí Indiáni? I.

Již od dob prvních cestovatelů do Jižní Ameriky ze šestnáctého stoletá se stále v ústním podání objevují zmínky o městě,…

 
Vítejte Esoterika Duchovní svět Záhady Zdravý život Volný čas Věštírna Redakce
RSS | Reklama | Podmínky | Kontakt NAHORU ↑

ZOBRAZIT MOBILNÍ VERZI ZOBRAZIT KLASICKY